KAYAK ÖĞRETİCİSİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

AMAÇ

MADDE 1 – Bu yönetmeliğin amacı, kayak öğreticilerinin; yetiştirilmeleri ve eğitimlerinin geliştirilmesi, görev, yetki ve sorumluluklarıyla ilgili esas ve usülleri düzenlemektir.

KAPSAM

MADDE 2 – Bu yönetmelik, kayak öğreticisi yetiştirme kurslarını, kurs programlarını, sınav esas ve usullerini, kayak antrenörlerini ve kayak öğreticilerini kapsar.

HUKUKİ DAYANAK

MADDE 3 – Bu yönetmelik 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 2.nci maddesinin (c) bendi ile 10’ncu maddesine göre hazırlanmıştır.

HUKUKİ TANIMLAR

MADDE 4 – Bu yönetmelikte geçen;
Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,
Federasyon : Türkiye Kayak Federasyonunu,
Daire Başkanlığı : Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığını,
İl Müdürlüğü : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,
Kayak Öğreticisi : Kayak sporunu teorik ve uygulamalı olarak vatandaşlara öğreten kişiyi,
Kış Sporları Merkezi : Kış sporlarının yapıldığı kamu ve özel kuruluşlarının her türlü konaklama ve mekanik tesislere sahip spor merkezini,
Kayak Eğitim Kurs Merkezi : Kayak öğreticilerinin bağlı olarak çalışabileceği eğitim, öğretim araç ve gereçleriyle donatılmış kış sporları merkezinde faaliyet gösteren, Türkiye Kayak Federasyonunca denetimi yapılan kayak öğretim kuruluşunu,
Kurs ve Sınav Talimatı : Kayak öğreticisi kursuna ait dersler ile sınavların uygulama şekilleri ve değerlendirme esaslarına ilişkin olarak düzenlenecek talimatını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

KURS DÜZENLEME

MADDE 5 – Kayak öğreticisi yetiştirme kursları Federasyonun teklifi ve Daire Başkanlığı’nın Genel Müdürlükten alacağı onaydan sonra düzenlenir.
Ancak, kurs öncesi Genel Müdürlükçe oluşturulacak komisyon tarafından yapılacak yabancı dil sınavında kursa katılacak adayların yabancı dil bilgisi seviyesi tespit edilir.
Yazılı ve sözlüden oluşacak bu sınavda adayların ortalama en az 50 puan alması zorunludur.

KAYAK ÖĞRETİCİSİ KURSUNA KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

MADDE 6 – Kayak öğreticisi kurslarına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:
a- 24 yaşından küçük olmamak,
b- Savcılıktan iyi hal kağıdı almak,
c- Birinci kademe antrenör olarak en az 3 yıl fiilen görev yaptığını İl Müdürlüğü veya Federasyondan alacağı belge ile belgelemek,
d- 5. maddede belirtilen yabancı dil sınavından ortalama en az 50 puan almış olmak.

KURSLARDA UYGULANACAK EĞİTİM PROGRAMI

MADDE 7 – Kurslarda uygulanacak temel ve özel eğitim programları, kurs ve sınav talimatına uygun olarak düzenlenir ve bu talimatta yapılacak değişiklikler Federasyonun teklifi ve Daire Başkanlığının Genel Müdürlük Makamından alacağı onayla yapılır.

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİNİN SEÇİMİ

MADDE 8 – Temel eğitim programındaki derslerin öğretim elemanları Daire Başkanlığınca, spor dalına ait özel eğitim derslerinin öğretim elemanları ise Federasyon Başkanlığınca konusunda tecrübeli ve uzmanlaşmış kayak öğreticisi belgesine sahip olanlar arasından seçilir. Bu kişiler Federasyonun teklifi, Daire Başkanlığı’nın Genel Müdürlük Makamı’ndan alacağı onaydan sonra görevlendirilir.

YAYIN TEMİNİ

MADDE 9 – Kurs ve sınav talimatındaki eğitim ve öğretim konularına ait derslerin kitap ve yayınlarının sağlanması, geliştirilmesi Kayak Federasyonu ile Daire Başkanlığı’nın Koordinasyon ve işbirliği ile yapılır.

GELİŞİM SEMİNERİ

MADDE 10 – Kayak öğreticileri için açılacak olan gelişim seminerleri Federasyon ile Daire Başkanlığı’nın işbirliğiyle düzenlenir. Bu seminerler ve kurslar için gerekli hallerde yabancı uzman getirilebilir.

SINAV DEĞERLENDİRİLMESİ

MADDE 11 – Kursiyerler kurs ve sınav talimatında belirtilen derslere katılırlar. Katıldıkları derslerden sınava tabi tutulurlar. Temel eğitim ve özel eğitim derslerinden ortalama en az 70 puan almak zorundadırlar. En fazla iki dersten başarısız olanlar için bir ay içinde bir defaya mahsus olmak üzere bütünleme sınavı yapılır. Bu sınavda ortalama en az 70 puan almaları gerekir.

BELGE VERİLMESİ

MADDE 12 – Kayak öğreticisi kursunun sonunda sınavları başarıyla bitirenlere Federasyonca “Kayak Öğreticisi Belgesi” verilir.

LİSANS VERİLMESİ

MADDE 13 – Kayak öğreticisi belgelerini almış olanlara, Genel Müdürlükçe her yıl belirlenen Lisans bedellerini Federasyonlar Fonundaki Amatör Spor Hesabına yatırdıklarını gösteren banka dekontunu ibraz etmeleri şartı ile Federasyonca Lisans verilir. Lisanslar Federasyonca her yıl vize edilir. Vize bedelini ödeyenlerin lisansları vize edilir.

BELGE VE LİSANSLARIN GEÇERSİZ SAYILMASI

MADDE 14 – Federasyonun denetim ve gözetimi altında bulunan kış sporları merkezinde görevini ve mesleğini kötüye kullanan, kayak eğitimi yapmasına engel olacak vücut ve akıl hastalıklarına yakalanan ve bu durumu sağlık raporuyla belgelenen kayak öğreticilerinin lisansları Federasyonca iptal edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

KAYAK ÖĞRETİCİLERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

MADDE 15 – Kayak öğreticilerinin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.
a- Kayak sporunu yaygınlaştırmak ve geniş halk kitlelerine sevdirmek için Federasyonca kendilerine verilen görevleri yerine getirmek,
b- Federasyonun kural ve talimatlarına uymak,
c- Genel Müdürlükçe belirlenen ders ücretleri tarifesinin üstünde ücret almamak,
d- Kayak sporuna yeni başlayan kişi ve gruplara seviyelerine uygun eğitim programları uygulamak,
e- Kayak eğitimi yaptıracağı kişi ve grupların kullanacakları kayak malzemelerinin kendilerine uygun olup olmadığını kontrol etmek ve uygun olmayanları eğitimden men etmek,
f- Hava şartlarının uygun olmadığı gün veya dönemlerde kayak pistlerinin ve mekanik tesislerinin hizmet dışı bırakılması için kış sporları merkezi yetkililerine gerekli uyarılarda bulunmak ve sonuçlanmasını sağlamak,
g- Grup çalışmalarına 10 kişiden fazla kayak öğrencisi almamak,
h- Kayak pistlerinin ve mekanik tesislerinin kayakçılar için tehlike yaratmayacak nitelikte olup olmadığını kontrol etmek ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,
i- Kayakçıların sakatlanmaları veya yaralanmaları durumunda ilk yardımı yapmak ve en yakın kapalı mekana veya sağlık merkezine ulaştırılmasını sağlamak,
j- Kayakla ilgili gelişmeleri takip etmek, yurtiçi ve yurt dışındaki kurs ve seminerlere katılmak, yurt dışı eğitim programlarına iştirak edenlerin hazırlayacakları raporları Genel Müdürlüğe sunmak ve kayak camiasının yararlanmasını sağlamak,
k- Kayak düzeyine uygun pistleri seçmek ve kayak öğrencilerini bu pistlerde çalıştırmak,
l- Kayak öğrencilerini derslere aldıkları noktada bırakmak veya yakınlarına teslim etmek,
m- Kayak pistlerinin tehlikeli bölgelerinin ve geçiş noktalarının uyarı işaretleri ile belirtilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,
n- Genel Müdürlükçe görevlendirilen denetim elemanlarınca istenen gerekli bilgi ve belgeleri vermek,
Yukarıda sayılan kayak öğreticileri görev yetki ve sorumlulukları bakımından Kayak Öğreticileri Derneği yetkililerince denetlenebilir. Aynı dernek denetim sonuçlarını Genel Müdürlüğe bildirmekle yetkili ve sorumludur.

KAYAK ÖĞRETİCİSİ VE ANTRENÖR LİSANSINA SAHİP OLMAYANLAR

MADDE 16 – Kayak öğreticisi ve antrenör lisanslarına sahip olmayanlar; kış sporları merkezinde, kayak eğitimi kurs merkezinde, resmi ve özel kuruluşların açtığı kayak kamplarında, tesislerinde ve kulüplerinde çalışamaz ve çalıştırılamazlar.
Lisanssız veya lisansı vize edilmemiş olduğu halde kayak öğreticiliği yapanlar ile bunları çalıştıranlar hakkında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılır.

LİSANSI OLANLAR

MADDE 17 – Yalnız kayak öğreticisi lisansı olanlar, kişi veya gruplara Federasyonca her yıl belirlenen ve Genel Müdürlükçe onaylanan ücretle ders verebilir.

YABANCI UYRUKLU KAYAK ÖĞRETİCİLERİ

MADDE 18 – Yabancı uyruklu kayak öğreticisi belgesi ve lisansı olanlar Federasyonun izni olmadıkça Türkiye’de çalışamazlar. Bu kişilere çalışma izni verilebilmesi için belge ve lisanslarının denkliklerinin yapılması ve 13’ncü maddede belirtilen lisans bedelinin on katı kadar bir bedelin yatırılması şartı aranır.

DENKLİK İŞLEMİ

MADDE 19 – Türk uyruklu olupta yurtdışında bir ülkede kayak öğreticisi belgesi ve lisansı almış olanların denkliği Federasyon ile Daire Başkanlığının oluşturacağı bir komisyon tarafından yapılır. Yeni lisanslarının verilebilmesi için 13’ncü maddede belirtilen bedelin beş katı kadar bir bedelin yatırılması şartı aranır.

HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

MADDE 20 – Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan durumlarda Federasyonun teklifi ve Daire Başkanlığının Genel Müdürlük Makamından alacağı onay dahilinde işlem yapılır.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ KADEME KAYAK ANTRENÖRLERI İÇİN DÜZENLENECEK KAYAK ÖĞRETİCİSİ KURS VE SEMİNERLERİ

MADDE 21 – Genel Müdürlükten ikinci kademe kayak antrenör belgesi almış olup, bu kademede en az iki yıl çalıştığını belgeleyenler kayak öğreticisi kursuna katılmak için Genel Müdürlüğe başvurabilirler. Özel eğitim derslerini kapsayan ve beş günden aşağı olmamak üzere düzenlenecek olan bu kurslar sonunda yapılacak sınavlardan ortalama 70 puan alanlara kayak öğreticisi belgesi ve lisansı verilir.
Üçüncü kademe kayak antrenör belgesi almış olup da, bu kademede en az iki yıl çalıştığını belgeleyen antrenörlere ise üç günden az olmamak şartıyla açılacak kayak öğreticisi semineri sonunda kayak öğreticisi belgesi ve lisansı verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Geçici Hükümler

Geçici Madde 1 – Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Genel Müdürlük Kayak Federasyonu Başkanlığınca verilen Kayak Öğretmenleri Belgesine sahip olanların bu hakları saklı olup, söz konusu kişilerin kayak öğreticiliği faaliyetinde bulunmaları için Kayak Federasyonu Başkanlığına başvurarak belge ve lisanslarını kayak öğreticisi belge ve lisansıyla değiştirmek zorundadırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yürürlük - Yürütme

YÜRÜRLÜK

MADDE 22 – Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 23 – Bu yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.